الحرباوی, . (2021). تعلیق على قرار قضائی رقم القرار :- 384/ت/جزائیة/تدخل تمییزی/2016. ALNAHRAIN JOURNAL FOR ENGINEERING SCIENCES, 23(74), 421-425. doi: 10.33899/alaw.2021.167845
قیصر سالم الحرباوی. "تعلیق على قرار قضائی رقم القرار :- 384/ت/جزائیة/تدخل تمییزی/2016". ALNAHRAIN JOURNAL FOR ENGINEERING SCIENCES, 23, 74, 2021, 421-425. doi: 10.33899/alaw.2021.167845
الحرباوی, . (2021). 'تعلیق على قرار قضائی رقم القرار :- 384/ت/جزائیة/تدخل تمییزی/2016', ALNAHRAIN JOURNAL FOR ENGINEERING SCIENCES, 23(74), pp. 421-425. doi: 10.33899/alaw.2021.167845
الحرباوی, . تعلیق على قرار قضائی رقم القرار :- 384/ت/جزائیة/تدخل تمییزی/2016. ALNAHRAIN JOURNAL FOR ENGINEERING SCIENCES, 2021; 23(74): 421-425. doi: 10.33899/alaw.2021.167845